HOME

บริษัท เอบีซี คูลลิ่ง ฮาร์ดแวร์ จำกัด 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปแซนวิชพาเนล อลูมิเนียมเส้น และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับ สร้างสำนักงานสำเร็จรูป อุตสาหกรรมห้องเย็น สร้างเป็นผนังห้องเย็นสำหรับการถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพของยารักษาโรค เป็นสินค้าตามมาตรฐาน GMP, HACCP โดยยึดหลักปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าบริการ ยึดมั่นคุณธรรม สู่คุณภาพมาตรฐานสากล”

แบบฟอร์มขอรายละเอียดข้อมูล